آخرین اخبار

کارگاه ایده پردازی تا نوآوری با حضور سرکار خانم نائبی

برگزاری اولین مراسم ایده پردازی تا نوآوری ویژه تیم ها با حضور سرکار خانم نائبی در مرکز شتابدهنده سرآیند افکار نو برگزار گردید .