آخرین اخبار

کارگاه ایده پردازی تا نوآوری با حضور جناب آقای دکتر لطفی

برگزاری دومین مراسم ایده پردازی تا نوآوری ویژه تیم ها با حضور سرکار خانم نائبی در مرکز شتابدهنده سرآیند افکار نو برگزار گردید .